imakelink software


[Disclaimer] โปรแกรม imakelink นี้ใช้สำหรับการคาดการณ์มูลค่าเงินสะสมในบัญชีของ Unit Link ตามอัตราผลตอบแทนคาดหวังที่ระบุ ผลการคำนวนที่ได้จึงเป็นแค่การประเมิณมูลค่าเงินในอนาคต จากอัตราผลตอบแทนคาดหวังเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ว่ามูลค่าบัญชีจะเป็นไปตามที่คำนวนได้ ดังนั้นตัวเลขในบัญชีที่แท้จริงจะขึ้นกับอัตราผลตอบแทนในความเป็นจริงดูวิธีการลงทะเบียนและการโอนชำระเงินค่าลงทะเบียนที่หน้า "ลงทะเบียน" นะครับ


**หากมีปัญหาการใช้งานใดๆ ให้ดูข้อมูลการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ที่หน้า Help นะครับ

Update
imakelink 5.14 (22/2/14) [New Withdrawal Plan Feature]

รายละเอียด: เวอร์ขั่น 5.14 เพิ่มความสามารถในการคำนวนแผนการถอนเงินให้สามารถคำนวนเงินที่ต้องการถอนเพื่อการเกษียณ (Retirement Plan) และเพื่อสุขภาพ (Health Care Plan) รวมกันได้ รวมทั้งเพิ่มความสามารถของฟังก์ชั่นการคำนวนเงินลงทุนจากเงินถอน หรือการคำนวนเงินถอนจากเงินลงทุน (Investment Goal Seek) ให้เหลือเงินในบัญชีปีสุดท้ายเพื่อเป็นมรดกได้อีกด้วย (Estate Plan)

ข้อ 1 กดที่ปุ่ม "แผนการถอนเงิน" เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชั่น Withdrawal Plan

ข้อ 2 ผมย้ายปุ่ม "คำนวนเงินลงทุนจากเงินถอน" มาทางด้านซ้าย 1 ช่อง เพื่อใช้ช่องทางด้านขวาในการระบุเงินมรดกที่ต้องการ

ข้อ 3 ช่อง "มรดกที่ต้องการ" ใช้ในการระบุเงินที่ต้องการให้มีเหลือในบัญชีปีสุดท้ายหลังจากการทำ Goal Seek เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน

ข้อ 4 - 6 ในหน้าต่าง Withdrawal Plan (หลังจากที่คลิ๊กปุ่ม "แผนการถอนเงิน") จะมีรายละเอียดการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อระบุตัวเลขของแผนการถอนเงินเพื่อการเกษียณ การเตรียมเงินมรดก และแผนการถอนเงินเพื่อชำระเบี้ยประกันสุขภาพ แยกเป็นส่วนๆให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกกรอกข้อมูลได้ตามการวางแผนที่ต้องการ

ข้อ 7 เพิ่มการแยกซื้อ H&S ได้หลายแพ็คเกจราคา สูงสุดได้ถึง 3 ราคา โดยรวมแล้วไม่เกิน 25,000 บาทตามข้อกำหนดของบริษัท

ข้อ 8 เพิ่มตารางการแจกแจงแผนการถอนเงิน เพื่อให้เห็นตัวเลขที่แยกกันระหว่างการถอนเงินเพื่อการเกษียณและเพื่อการชำระเบี้ยประกันสุขภาพ


Download imakelink 5.14 ได้ที่ Menu Download เลยครับ (ไม่มีค่า Update ครับ)

** ถ้ายังไม่เห็น Link สำหรับดาวน์โหลดในหน้าดาวน์โหลดบนเว็บไซต์แสดงเป็น Version 5.14 ให้กด F5 ที่ Keyboard เพื่อ Refresh Page นะครับ

หมายเหตุ: Version 5.0x จะสามารถใช้ได้กับ Excel 2007 ขึ้นไปเท่านั้นนะครับ ไม่สามารถใช้กับ Excel 2003 ได้ สำหรับท่านที่ใช้ Excel 2003 ก็แนะนำให้ Upgrade เป็น Excel 2007 หรือ Excel 2010 ก่อนนะครับ

**ท่านที่ลงทะเบียนแล้วก็ให้ใช้ S/N เดิมในการปลดล๊อคโปรแกรมนะครับ โปรแกรมจะถามให้ปลดล๊อคใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน Version นะครับW E B S T A T S